ARCHITECTURE +
LANDSCAPE +
INTERIOR DESIGN +
PRODUCT DESIGN +
STUDIO BASED IN ISTANBULFEATURED
OFFICE
WORK 

Apartman Belkıs
Evliya Çelebi, Şimal sokak No.3B
Beyoğlu  34430 / ISTANBUL.

info@normal.com.tr

career@normal.com.tr


Copyright © Normal 2024
All rights reserved
.CASA VIVA SOLClient: Casa Viva Evleri
Area: 1240 sqm
Location: Çeşme, Turkey
Type: Architecture + Interior design + Landscape design
Status: Completed
Year: 2022


Edra stands as a comprehensive project meticulously crafted by Normal in 2022, nestled in the picturesque region of Çeşme. This endeavor encompasses not only architecture but also delves into the intricate realms of interiors and landscape design. Commissioned for the esteemed local construction company Casa Villa Evleri, Edra unfolds as a twin villa real estate project, a harmonious fusion of contemporary aesthetics and functional design principles.
--
Edra, Normal tarafından 2022'de özenle tasarlanmış kapsamlı bir proje olarak Çeşme'de yer alıyor. Bu girişim sadece mimariyi değil, aynı zamanda iç mekanlar ve peyzaj tasarımının karmaşık alanlarına da derinlemesine nüfuz ediyor. Saygın yerel inşaat şirketi Casa Villa Evleri için görevlendirilen Edra, çağdaş estetik ve fonksiyonel tasarım prensiplerinin uyumlu bir birleşimi olarak ortaya çıkıyor, ikiz villa emlak projesi olarak.
Edra stands as a comprehensive project meticulously crafted by Normal in 2022, nestled in the picturesque region of Çeşme. This endeavor encompasses not only architecture but also delves into the intricate realms of interiors and landscape design. Commissioned for the esteemed local construction company Casa Villa Evleri, Edra unfolds as a twin villa real estate project, a harmonious fusion of contemporary aesthetics and functional design principles.
The architectural aspect of Edra speaks volumes of innovation and thoughtful planning. Each detail, from the structural elements to the facade, is a testament to the seamless integration of form and function. The design narrative unfolds as a unique language, weaving together modern sensibilities with a nod to the local context, creating a living space that is both visually stunning and purposefully practical.

Moving beyond the architectural prowess, the interiors of Edra bear the signature touch of Normal's design philosophy. The spaces within these twin villas are curated to evoke a sense of sophistication, blending comfort and style effortlessly. Every room is a canvas where functionality meets aesthetic allure, creating an environment that not only meets the practical needs of its occupants but also elevates their living experience.
The landscape design of Edra completes the trifecta of excellence in this project. Meticulously planned outdoor spaces seamlessly connect with the architectural and interior elements, providing a holistic and immersive experience. Lush greenery, strategically placed elements, and a keen understanding of the natural surroundings contribute to an outdoor environment that is both inviting and serene, turning each villa into a haven within the vibrant Çeşme landscape.

In essence, Edra encapsulates a vision brought to life by Normal for Casa Villa Evleri, transcending the boundaries of a mere construction project. It stands as a testament to the synergy between architectural innovation, interior elegance, and landscape harmony, creating not just houses, but homes that resonate with the spirit of Çeşme.

Edra, 2022'de Normal tarafından özenle tasarlanmış kapsamlı bir proje olarak Çeşme'de yer alıyor. Bu çaba sadece mimariyi değil, aynı zamanda iç mekanlar ve peyzaj tasarımının karmaşık alanlarına da derinlemesine iniyor. Edra, saygın yerel inşaat şirketi Casa Villa Evleri için görevlendirilen, çağdaş estetik ve fonksiyonel tasarım prensiplerinin uyumlu bir birleşimi olarak ortaya çıkıyor, ikiz villa emlak projesi olarak.
Edra'nın mimari yönü, yenilik ve düşünceli planlamanın anlatıldığı bir hikaye gibidir. Yapısal unsurlardan cepheye kadar her detay, form ile fonksiyonun sorunsuz entegrasyonuna dair bir kanıttır. Tasarım anlatısı, modern duyarlılıkları yerel bağlamı anımsatarak benzersiz bir dil olarak açığa çıkar, görsel olarak etkileyici ve amaçlı pratik bir yaşam alanı yaratır.

Mimari yeteneklerin ötesine geçerek, Edra'nın iç mekanları Normal'ın tasarım felsefesinin imzasını taşır. Bu ikiz villalar içindeki alanlar, rahatlık ve stilin ustaca harmanlandığı sofistike bir duygu uyandırmak üzere düzenlenmiştir. Her oda, işlevsellikle estetik çekiciliğin buluştuğu bir tuvaldir, sadece sakinlerinin pratik ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda yaşam deneyimlerini yüceltir.
Edra'nın peyzaj tasarımı, bu projede mükemmelliğin üçlüsünü tamamlar. Titizlikle planlanmış dış mekanlar, mimari ve iç mekan unsurlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlanarak bütünsel ve etkileyici bir deneyim sunar. Yoğun yeşillik, stratejik olarak yerleştirilmiş unsurlar ve doğal çevre anlayışının birleşimi, davetkar ve huzurlu bir dış ortam oluşturur; her villayı canlı Çeşme manzarasında bir sığınak haline getirir.

Özünde, Edra, Normal tarafından Casa Villa Evleri için hayata geçirilen bir vizyonu kapsar ve sadece bir inşaat projesinin sınırlarını aşar. Bu, mimari yenilik, iç mekan zarafeti ve peyzaj uyumu arasındaki sinerjiyi temsil eden, sadece evler değil, Çeşme'nin ruhuyla rezonansa giren birer yaşam alanı olarak durmaktadır.


BACK TO WORKS